تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیشه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند. اگر بد است، دلیل بر شر و بدی است. اگر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک، هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیشه , تعبیر خواب حرفه , تعبیر خواب شغل , تعبیر خواب صناعت , تعبیر خواب صنف , تعبیر خواب عمل , تعبیر خواب کار , تعبیر خواب کسب , تعبیر خواب مشغله , تعبیر خواب مکسب , تعبیر خواب منصب , خواب دیدن پیشه , خواب دیدن حرفه , خواب دیدن شغل , خواب دیدن صناعت , خواب دیدن صنف , خواب دیدن عمل , خواب دیدن کار , خواب دیدن کسب , خواب دیدن مشغله , خواب دیدن مکسب , خواب دیدن منصب , رویای پیشه , رویای حرفه , رویای شغل , رویای صناعت , رویای صنف , رویای عمل , رویای کار , رویای کسب , رویای مشغله , رویای مکسب , رویای منصب , تعبیر پیشه , تعبیر حرفه , تعبیر شغل , تعبیر صناعت , تعبیر صنف , تعبیر عمل , تعبیر کار , تعبیر کسب , تعبیر مشغله , تعبیر مکسب , تعبیر منصب , خواب پیشه , خواب حرفه , خواب شغل , خواب صناعت , خواب صنف , خواب عمل , خواب کار , خواب کسب , خواب مشغله , خواب مکسب , خواب منصب ,
  • سینا احمدی