تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیغمبری

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید زاهد و مصلح شد، همین دلیل کند، لکن محنت و بلای وی در دنیا کمتر از آن بود. اگر دید که او محتشم و توانگر شد، نعمت دنیا بر وی فراخ شود، اما دین او تباه گردد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند نام وی متغیر شد، چنانکه او را به نام نیک خواندند، چون محمد و محمود وسعید و صالح و علی و مثل این، دلیل بود که او را به ذکر خیر و نیکی یاد سازند. اگر به خلاف این دید، مردمان وی را به شر و بدی یاد کنند. اگر بیند او پادشاه یا امیر یا قاضی شد، دلیل که در شغل خویش عدل و انصاف نگاه دارد. اگر به خلاف این بیند، دلیل شر و بدی بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند از حال صلاح به فساد مبدل شد، دلیل کند بر نجسی و ادباری. اگر به خلاف این بیند، دلیل شود بر سعد و اقبال دین و دنیای وی.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم. اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد. چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن خلاف اولی است. روی هم رفته دیدن پیغمبران در خواب نیکو است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن پیغمبران دولت باشد

هرکه پیغمبررا در خواب بیند کاردین ودنیای وی نظام گیرد

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جی اچ میلر می گوید:

دیدن پیامبران در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیغمبری , تعبیر خواب امامت , تعبیر خواب رهبری , تعبیر خواب پادشاهی , تعبیر خواب حکومت , تعبیر خواب فرمانروایی , تعبیر خواب عالم شدن , تعبیر خواب مجتهد شدن , خواب دیدن پیغمبری , خواب دیدن امامت , خواب دیدن رهبری , خواب دیدن پادشاهی , خواب دیدن حکومت , خواب دیدن فرمانروایی , خواب دیدن عالم شدن , خواب دیدن مجتهد شدن , رویای پیغمبری , رویای امامت , رویای رهبری , رویای پادشاهی , رویای حکومت , رویای فرمانروایی , رویای عالم شدن , رویای مجتهد شدن , تعبیر پیغمبری , تعبیر امامت , تعبیر رهبری , تعبیر پادشاهی , تعبیر حکومت , تعبیر فرمانروایی , تعبیر عالم شدن , تعبیر مجتهد شدن , خواب پیغمبری , خواب امامت , خواب رهبری , خواب پادشاهی , خواب حکومت , خواب فرمانروایی , خواب عالم شدن , خواب مجتهد شدن ,
  • سینا احمدی