تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیمانه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است و بعضی گویند: پیمانه در خواب، میانجی بود. اگر بیند که پیمانه بِسِتُد یا کسی بدو داد، دلیل که راستی و انصاف کند در معامله و داد وستد به حق کند. اگر بیند که پیمانه بشکست یا بسوخت، دلیل که خداوندش را بیم مرگ است. اگر بیند که از پیمانه چیزی وزن می کرد، اگر از اهل علم بود، دلیل که قاضی شود، اگر از اهل علم نباشد، دلیل که از بهر داوری به قاضی محتاج شود و به قول دیگر، پیمانه در خواب، مردی است راستگوی و منصف، که داد مردمان دهد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پیمانه ظرفی است برای اندازه گیری مایعات. منظور جام نیست. پیمانه نظام کار است که بر مبنای درست باشد چون خود پیمانه بر عدل است و میزانی را که معین کرده اند می دهد. عده ای از معبران می گویند پیمانه در خواب میانجی است و رابط برای صلح و آشتی یا معامله. اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می گوید که کارها را بر مبنای صحت و درستی انجام می دهید. شکستن پیمانه ناکامی است. پر بودن آن کامروایی.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیمانه , تعبیر خواب اندازه , تعبیر خواب کیل , تعبیر خواب کیله , تعبیر خواب معیار , تعبیر خواب منا , تعبیر خواب صاع , تعبیر خواب صواع , تعبیر خواب عدل , تعبیر خواب مکیل , تعبیر خواب مکیله , تعبیر خواب مقلد , تعبیر خواب صوع , تعبیر خواب مده , خواب دیدن پیمانه , خواب دیدن اندازه , خواب دیدن کیل , خواب دیدن کیله , خواب دیدن معیار , خواب دیدن منا , خواب دیدن صاع , خواب دیدن صواع , خواب دیدن عدل , خواب دیدن مکیل , خواب دیدن مکیله , خواب دیدن مقلد , خواب دیدن صوع , خواب دیدن مده , رویای پیمانه , رویای اندازه , رویای کیل , رویای کیله , رویای معیار , رویای منا , رویای صاع , رویای صواع , رویای عدل , رویای مکیل , رویای مکیله , رویای مقلد , رویای صوع , رویای مده , تعبیر پیمانه , تعبیر اندازه , تعبیر کیل , تعبیر کیله , تعبیر معیار , تعبیر منا , تعبیر صاع , تعبیر صواع , تعبیر عدل , تعبیر مکیل , تعبیر مکیله , تعبیر مقلد , تعبیر صوع , تعبیر مده , خواب پیمانه , خواب اندازه , خواب کیل , خواب کیله , خواب معیار , خواب منا , خواب صاع , خواب صواع , خواب عدل , خواب مکیل , خواب مکیله , خواب مقلد , خواب صوع , خواب مده ,
  • سینا احمدی