تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تابلو

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تابلوى کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن تابلوى کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن یک تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب یک تابلوى نقاشى بخرید، به این معنى است که به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستید، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک تابلو : پول نزدیک می شود .

تابلوی یک زن لخت : در عشق شانس خواهید داشت.

یک مرد متاهل خواب یک تابلو را ببیند : او عاشق تفریح و لذت می باشد .

یک زن متاهل خواب یک تابلو را ببیند :او زن سبک مغزی است .

یک زن بیوه خواب یک تابلو را ببیند : قبل از ازداوج به نقشه هایتان اعتماد داشته باشید.

یک دختر جوان خواب یک تابلو را ببیند : او بایک مرد ثروتمند ازدواج می کند .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تابلو , تعبیر خواب صفحه نقاشی , تعبیر خواب بوم , تعبیر خواب پرده , خواب دیدن تابلو , خواب دیدن صفحه نقاشی , خواب دیدن بوم , خواب دیدن پرده , رویای تابلو , رویای صفحه نقاشی , رویای بوم , رویای پرده , تعبیر تابلو , تعبیر صفحه نقاشی , تعبیر بوم , تعبیر پرده , خواب تابلو , خواب صفحه نقاشی , خواب بوم , خواب پرده ,
  • سینا احمدی