تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تاجر اسب

آنلی بیتون می گوید:

خرید و فروش اسب در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاجر اسب , خواب دیدن تاجر اسب , رویای تاجر اسب , تعبیر تاجر اسب , خواب تاجر اسب ,
  • سینا احمدی