تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تافته

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک تافته : پول وشادی                          

تافته آبی : اگر در معاملات هستید علامت رسیدن کالاهای خراب و خسارت دیده است .

تافته سفید : فراوانی مادیات

تافته قرمز : در یک حادثه زخمی خواهید شد .

یک زن متاهل خواب ببیند که تافته می خرد : او بزودی بچه دار خواهد شد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تافته , تعبیر خواب بافته , تعبیر خواب پارچه , تعبیر خواب تابیده , تعبیر خواب پارچۀ ابریشمی , خواب دیدن تافته , خواب دیدن بافته , خواب دیدن پارچه , خواب دیدن تابیده , خواب دیدن پارچۀ ابریشمی , رویای تافته , رویای بافته , رویای پارچه , رویای تابیده , رویای پارچۀ ابریشمی , تعبیر تافته , تعبیر بافته , تعبیر پارچه , تعبیر تابیده , تعبیر پارچۀ ابریشمی , خواب تافته , خواب بافته , خواب پارچه , خواب تابیده , خواب پارچۀ ابریشمی ,
  • سینا احمدی