تعبیر خواب جامع

نگارش 95

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که براى موضوعى تبلیغ مى‏کنید، یعنى باید براى انجام کارى تصمیم درستى بگیرید. دیدن تبلیغات در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارها دقت بیشترى داشته باشید.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است


تبلیغ,آگهی,ابلاغ,اشاعه,پروپاگاند,ترویج ,

  • سینا احمدی