تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب قیامت New Page 1

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قیامت درخواب بر چهار وجه است اهل صلاح را.

اول: رستگاری.

دوم: فرج ازغم.

سوم: ظفریافتن بر دشمن.

چهارم: اقبال و خاتمت با سعادت.

اما اهل فساد راتاویلش به خلاف این است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند قیامت برخاسته بود، دلیل که در آن دیار، حق تعالی عدل بگستراند. اگر مردم آن دیار ظالم باشند، دلیل که حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند. اگر مظلوم باشند، دلیل که بر ظالمان نصرت یابند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند علامتی از علامات ظاهر شد، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد، یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند، دلیل که به توبه بازگرداند. اگر بیند گورها بشکافت و مردگان برآمدند، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید که در شمارگاه بود، دلیل غفلت بود. اگر در خواب بیند که شمار با وی می کردند، دلیل زیان بود. اگر درخواب بیند که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او نیک بود. اگر بدی او بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او بد بود. اگر بیند که نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود. اگر مفسد بود، کارش بد بود. اگر بیند بر صراط ایستاده بود، دلیل بر راه راست است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قیامت عدل پدید آید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن قیامت در خواب،نشانه هشدار به بیننده خواب است در باره ی آنچه انجام می دهد. دیدن قیامت، به عدالت و گرفتن حق ستمدیده از ستمکار نیز، تعبیر میشود. هرکس ببیند که قیامت تنها برای او برپا شده است، میمیرد و اگر ببیند که فقط او و همسرش محشور میگردند، نشانه ظالم بودن آنهاست. اگر کسی در خواب ببیند که رسیدگی به حق و حسابش در روز قیامت نزدیک شده است، نشانه این است که او فردی ناآگاه و بیتوجّه به دین خداوند است. اگر کسی ببیند که به سختی مورد محاسبه قرار گرفت، شکست سنگینی میخورد. اگر کسی در خواب دید که نامه اعمالش را با دست راست گرفت، پیروز و سربلند خواهد شد و دارای درجه و مقامی بلند میگردد و اگر نامه اعمال را با دست چپ گرفت، به علت گناه کردن یا فقر و نیاز، هلاک میگردد. هرکس در خواب خود را بالای پل صراط سلامت ببیند، از بلا و فتنه و آزمونی سخت نجات پیدا میکند.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب قیامت , تعبیر خواب آخرالزمان , تعبیر خواب آخرت , تعبیر خواب حشر , تعبیر خواب رستاخیز , تعبیر خواب سرایدیگر , تعبیر خواب عقبی , تعبیر خواب غاشیه , تعبیر خواب قارعه , تعبیر خواب محشر , تعبیر خواب معاد , خواب دیدن قیامت , خواب دیدن آخرالزمان , خواب دیدن آخرت , خواب دیدن حشر , خواب دیدن رستاخیز , خواب دیدن سرایدیگر , خواب دیدن عقبی , خواب دیدن غاشیه , خواب دیدن قارعه , خواب دیدن محشر , خواب دیدن معاد , رویای قیامت , رویای آخرالزمان , رویای آخرت , رویای حشر , رویای رستاخیز , رویای سرایدیگر , رویای عقبی , رویای غاشیه , رویای قارعه , رویای محشر , رویای معاد , تعبیر قیامت , تعبیر آخرالزمان , تعبیر آخرت , تعبیر حشر , تعبیر رستاخیز , تعبیر سرایدیگر , تعبیر عقبی , تعبیر غاشیه , تعبیر قارعه , تعبیر محشر , تعبیر معاد , خواب قیامت , خواب آخرالزمان , خواب آخرت , خواب حشر , خواب رستاخیز , خواب سرایدیگر , خواب عقبی , خواب غاشیه , خواب قارعه , خواب محشر , خواب معاد ,
  • سینا احمدی