تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب ترحم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مستمند ی را مورد ترحّم قرار میدهد، خداوند به او رحم میکند و اگر ببیند که خودش مورد ترحّم دیگران قرار گرفته است، دلیل بر نیکوکاری اوست.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی