تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب ترس

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ترس در خواب، بر حفاظت از خود یا بر شرّ و بدی دلالت دارد و ممکن است به توبه کردن نیز، تعبیر شود.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب احساس کنید از ادامة کاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است که با خانوادة خود مشکل خواهید داشت و در اموری مهم شکست خواهید خورد .

2ـ اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود ، از محبت کردن به شما عاجز است .

3ـ‌ اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد .

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما از چیزی می ترسید : یکنفر مراقب شماست .

برترستان غلبه می کنید : همه چیز به خوبی پیش می رود.

شما ترس مداوم دارید : در مقابل خیانت و دورئی قرار خواهید گرفت .

شما گرفتارترسهای بزرگ هستید : جرات شما خارق العاده است .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی