تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب مسلمان

--------------------------------------------------------------------------------

اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائی افتد. اگر دید کافری پرِ دست او مسلمان شد، دلیل که یکی را از فسق باز دارد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی