تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب شغل

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما یک شغل دارید : یک دورةخوب شروع میشود .

شما هیچ شغلی ندارید : شما سبک مغز هستید .

شغلتان را دوست دارید : شادی و عمر طولانی

از شغل خود متنفرید : شانس در همة امور با شما خواهد بود .

درآمد شما بسیار خوب است : مشاجره در خانواده

درآمد شما کم است : از دوستان حسود بپرهیزید .

شما توانائی پیدا کردن یک شغل را ندارید : ناکامی در عشق

برای دیگران شغل پیدا می کنید : ناکامی در کار

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی