تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب کتک

لوک اویتنهاو می گوید :

کتک

کسی را کتک زدن : آرامش در منزل

کتک خوردن : انتقام گیری در آینده ای نزدیک

کتک زدن یک بچه : بی عدالتی

خستگی بر اثر کتک کاری : مشغله زیاد

خودزنی کردن : باعث تمسخر خود شدن

تماشای کسانی که کتک کار ی میکنند : تغییرات در موقعیت

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

  • سینا احمدی