تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تره فروشی

خالد اصفهانی می گوید:

اگر کسى به خواب بیند تره‏فروشى کرد، تأویلش نیکو است، زیرا که به دست او کارى رود که همه‏ى خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب، بیمارى و مفلسی و غم و اندوه است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی