تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب قبر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گورستان بر سه وجه است.

اول: غم.

دوم: زندان.

سوم: محنت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید. اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گور درخواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

قبر در خواب، به زندان تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که در حال قبر کندن است، اگر مجرّد باشد، ازدواج میکند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر وی را در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند، اگر بیند بر بام خانه او گور می کندند، دلیل که عمر او دراز بود.

دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند. اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید گورستان را زیارت می کرد، دلیل که اهل زندان را دلداری کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر در گورستان می رفت، دلیل که درویش شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

آرامگاه : تصادف مرگبار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، علامت آن است که به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه کنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاک به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است که آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می دهد .

5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است که مراقب خود نباشید دشمنان با زیرکی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می کنید ، علامت آن است که به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می کنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است که بر دشمنان خود غلبه می کنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است که از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد .

8ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریکی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری که از دل خاک دهان گشوده است ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست می خورد و به خاطر مرگ یکی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان که تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است که اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .

10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس کننده است .

1ـ دیدن آرامگاه در خواب ، نشانة اندوهگین شدن و نومیدی از زندگی است .

2ـ دیدن آرامگاهی ویران در خواب ، نشانة بیمار شدن یا نزدیک شدن به مرگ است .

3ـ دیدن آرامگاه خود در خواب ، نشانة آن است که به نومیدی و بیماری دچار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید نوشتة سنگ گوری را می خوانید ، نشانة آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب قبر : عمر شما طولانی خواهد بود .

بین قبرها راه می روید : ازدواج

روی قبرها راه می روید : زندگی زناشوئی شما ناکام خواهد بود .

قبرهای متروک : بیماری و بلا به زندگی شما رخنه می کند

با یکنفر دیگر قبرها را بازدید می کنید : شریک قابل اعتمادی پیدا می کنید .

از قبر اشخاص مهم دیدن می کنید : احترام و یک مقام بلند مرتبه در انتظار شماست .

شما را در قبر گذشته اند : ثروت به شما می رسد .

یک مقبره می سازید : یک دوست را از دست میدهید.

یک قبر تازه حفرشده : خطای دیگران شما را رنج میدهد .

خواب قبر خودتان : دشمنان تلاش می کنند تا شما را به بدبختی بیندازند .

یک قبر می کنید : موانع بزرگی برسر راه شما پدیدار می شود .

روی قبر یکنفر دیگر هستید : مرگ نزدیک می شود .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی