تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خواب گورستان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گورستان بر سه وجه است.

اول: غم.

دوم: زندان.

سوم: محنت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گورستان در خواب، نشانه قیامت، پند و اندرز، ترس از خدا یا مرگ میباشد و ممکن است بر زندان نیز، دلالت داشته باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید گورستان را زیارت می کرد، دلیل که اهل زندان را دلداری کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر در گورستان می رفت، دلیل که درویش شود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی