تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تسکین

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب فرد رنج کشیده‏اى را تسکین دهید، بیانگر داشتن روزهاى خوش است. اگر خواب ببیند که فرد عصبانی را تسکین مى‏دهید، به این معنا است که اطرافیانتان را در سختى‏ها یارى خواهید کرد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی