تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تشهد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید که شهادتین را بر زبان جاری میکند، خداوند درهای رحمتش را به روی او میگشاید و نیازهایش برطرف میشود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی