تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تعطیل

لوک اویتنهاو می گوید :

تعطیلات : خوشبختی به زودی نصیبتان میشود

در (سر زمین رویاها) آمده:

برای تعطیلات برنامه ریزی می کنید : روزهای خوب و شادی را سپری خواهید کرد.

به تعطیلات می روید : خوشی بسیاری در انتظار شماست .

با یکی از عزیزانتان به تعطیلات می روید : مورد آزار قرار خواهید گرفت .

از تعطیلات باز می گردید : در زندگی پیشرفت خواهید کرد .

دیگران به تعطیلات می روید : ازیک پول قابل توجه بهره مند خواهید شد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

  • سینا احمدی