تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب طلسم

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب بیند تعویذ با خودداشت از نامهای خدای تعالی، دلیل که از سختی و غم برهد.

اگر وامدار بود وام او گذارده گردد.

اگر بیمار است شفا یابد.

اگر زندانی است رهائی یابد.

اگر در سفر بود به سلامت بازآید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد، دلیل که از او به مردم منفعت رسد.

اگر بیند تعویذ می نوشت و به مردم می داد، و بها می ستد، دلیل که اندوهگین شود و متفکر.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تعویذ,دعا,دعا نویس,چشم زخم,رفع بلا,طلسم,

  • سینا احمدی