تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب توک

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که تف میکند، سخن زشت خواهد گفت. اگر در تف، خون یا خلط سینه باشد، درباره امری سخن میگوید که برای او حلال نیست.

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب روى کسى تف کنید، بیانگر مشکلات مالى است اما اگر کسى روى شما تف کرد، یعنى شانس به شما روى مى‏آورد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ تف کردن در خواب ، نشانة آن است که وظایفی را که به عهده گرفته اید با موفقیت به پایان خواهید رساند .

2ـ اگر خواب ببینید کسی تف به روی شما می اندازد ، نشانة آن است که با یکی از نزدیکان قهر خواهید کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تف,تف کردن,آب دهن,خیو,تیو ,توو ,توک ,

  • سینا احمدی