تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مددکار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن وزارت کردن درخواب، بر چهار وجه است.

اول: آن که بیند که چشمِ او ماه گشته بود.

دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود.

سوم: آن که بیند که پادشاه کمری بر میان وی بست.

چهارم: آن که بیند که یکی از ائمه نامی بر سر اونهاد

این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که وزیر پادشاهى بود، دلیل دولت است.

اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است.

اگر بیند که وزیرى او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود.

اگر بیند که وزیر در جاى او آمد، دلیل غم است از قبل پادشاه.

اگر با وزیر طعام مى‏خورد، دلیل بزرگى بود.

اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد این همه، دلیل بر عزل وزیر است.

لیلا برایت می گوید:

دیدن وزیر در خواب، نشانه‏ى رسیدن به اهدافتان مى‏باشد.

اگر در خواب ببینید که وزیر هستید، نشانه‏ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‏شوید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

وزیر,معاون ,هم پشت,مددکار,

  • سینا احمدی