تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب بیرون شدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که پیری معروف از کار عزل شد، دلیل بر نقصان او بود. اگر این خواب را جوانی بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که بزرگی را از کاری عزل کردند، دلیل بر ضعف دین او است و باید توبه کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

عزل شدن در خواب، بر طلاق دادن همسر یا عوض نمودن پیشه و حرفه دلالت دارد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

عزل,معزول,اخراج,انفصال,برکناری,خلع,منفصل ,معزولی ,بیرون شدن,بیرون کردن,

  • سینا احمدی