تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب نای

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گلو درخواب، دلیل بر خرج و دخل بود و هر زیادت و نقصان که درگلو بیند. دلیل بر خرج و دخل است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن گلو درخواب، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بیند که گلویش از آفت ها سالم بود، دلیل که امانت نگهدارد و وام بگذارد، اگر بیند که رنجی در گلوی پدید آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر در خواب گلوی خود را فراخ بیند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر تنگ بیند، دلیل که امانت نگهدارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید. اگر خواب ببینید گلویتان درد می کند دروغ می گوئید یا مجبور به دروغ گوئی می شوید. اگر در خواب ببینید که گلوی شما متورم شده نشان آن است که رازی دارید و نمی توانید راز نهفته خویش را با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه ای بردل شما فشار می آورد و بالاخره در روزهای آینده این حالت در زندگی شما پیدا می شود. اگر در خواب ببینید گلوی سالمی دارید با مردم صدیق و راستگو هستید. اگر دیدید دیگری گلو درد دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز می کند به شما درغ خواهد گفت.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانة یافتن مقامی بالاتر در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید گلوی شما درد می کند ، نشانة آن است که هنگام ارزیابی دوست خود ، متوجه می شوید که او شما را فریب داده است .

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب گلوی خودتان : امیدهای شما برآورده خواهند شد .

گلویتان درد می کند : پول

گلوی خود را می برید : دیگران مشکلات بزرگ برای شما ایجاد می کنند .

گلوی شخص دیگری را می برید : خطربزرگی شما را تهدید می کند .

گلوی فرزندانتان : خطر در روابط زناشوئی

دیگران گلوی شما را می برند : ناکامی و اضطراب

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

گلو,حلقوم,حلق,حنجره,خرخره,خشکنای,گل,نای,

  • سینا احمدی