تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مائده

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است. یعنی، دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است و طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

طعام,خوراکی,خوراک,خوردنی,خورش,شیلان,غذا,قوت,مائده,نان ,خور,طعم ,

  • سینا احمدی