تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مسلسل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خیانت نمی کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است. اگر در خواب ببینید که تفنگ های زیادی دارید با جمعی می آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است. چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می دهید که در سختی ها می توانستید بر او متکی باشید و اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می کنید که حامی شما خواهد بود. برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.

مولف می گوید:

اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد وازآن گلوله ای خارج نشد ویا گلوله های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

اگر گلوله ها قدرت کافی را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با دلایل وحجت مقلوب کند.

اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما را با دلایل کافی قانع خواهد نمود

لیلا برایت می گوید:

دیدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بیانگر آن است دایما سعى دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازى با تفنگ در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى موجب عصبانیت شما مى‏گردد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تفنگ شکاری در خواب ، نشانة آن است که مشکلات خانواده و فرزندان ، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .

2ـ تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب ، نشانة آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می شوید که رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می گردد .

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما یک تفنگ دارید : یک خطردرپیش است

به شما یک تفنگ اهدا می کنند : احترام شما بیشتر خواهد شد .

یک تفنگ می خرید : درآمد خوبی خواهید داشت .

صدای شلیک یک تغییر را می شنوید : 1- بدشانسی 2-ناکامی در کار

با تفنگ به یکنفر شلیک می کنید : بی احترامی و شرمندگی

دیگران با تفنگ شلیک می کنند :به مدت کوتاهی ناخوش خواهید شد .

با تفنگ به یک دشمن شلیک می کنید : یک محکمه و مرافعه در پیش دارید .

یک تفنگ مجهز به سرنیزه : عشق

یک فروشنده اسلحه : یک شراکت از هم پاشیده خواهد شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تفنگ,اسلحه,جنگ افزار,سلاح,مسلسل,

  • سینا احمدی