تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پرداخت بدهی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می رسد ، علامت آن است که باید مراقب کارهای خود باشید و تمایلات نادرست خود را اصلاح کنید .

اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت وام به دست شما می رسد ، علامت آن است که باید مراقب کارهای خود باشید و تمایلات نادرست خود را اصلاح کنید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

پرداخت وام,پرداخت بدهی,

  • سینا احمدی