تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب دنباله روی

لوک اویتنهاو می گوید :

تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری

آنلی بیتون می گوید:

تقلید کردن در خواب، علامت آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تقلید,ادا,مقلدی,مقلدگری ,پیروی,دنباله روی ,

  • سینا احمدی