تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب اکریدیوم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند ملخ به منطقه ای حمله کرد و به کشت و زرع آنجا آسیب وارد کرد اموال مردمان بسیاری در آنجا به غارت می رود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ملخ در خواب، به عذاب تعبیر میشود. دیدن ملخهای بسیار در دیگی بزرگ به پول و ثروت تعبیر میشود.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید ملخ جمع میکرد و در ظرفی می انداخت، دلیل که مال جمع کرده به کابین زن دهد. اگر بیند ملخ بسیار در جائی جمع شدند و نباتات آنجا را می خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ملخ یکی از آفات نباتی است. ملخ چون انبوه و فراوان باشد به هر کجا که فرود آید اثری از حیات رستنی ها باقی می گذارد. لذا در خواب های ما نیز آفت مالی شناخته شده چه یکی باشد و چه بسیار که اهمیت آن به تعداد و کوچکی و بزرگی ملخ ها بستگی دارد اگر دیدید جائی که نشسته اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می دوزد و طمع می بندد. اگر دیدید دسته ای ملخ پرواز می کنند در آن منطقه که ملخ ها را دیده اید مشکل عمومی پیش می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند. اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می کند گرفتاری تنها برای شما پیش می آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، نشانة آن است که دشمنان به بهترین ثمرة زندگی شما چشم دوخته اند . دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب ، علامت آن است که در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد .

2ـ اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، علامت آن است که به دردسری خواهید افتاد که باید آن را حل و فصل کنید . اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می کنید ، علامت آن است که کارهای خود را با دقت انجام نمی دهید .

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب ملخ : یک دورة کوتاه از موفقیت و شهرت خیالی لذت خواهید برد .

ملخها در باغ شما هستند : اگربیمار هستید علامت نکبت

دیگران ملخ می کشند : یک دزد سری به خانة شما می زند .

--------------------------------------------------------------------------------

دیدن ملخ زنده، دلیل مال است و ملخ پخته، دلیل بر درم و دینار بود . اگر بیند ملخی درموضعی پدید آمد و زیان می کرد، دلیل که لشگر آنجا رسد و خرابی کند.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

ملخ,جراد ,مذخه ,مذک ,مرخ ,اکریدیوم ,

  • سینا احمدی