تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب خارشک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر در خواب ببیند که از خارش تن به او رنج و گزند مى رسید، از خویشان و بستگان به او زحمت و اذیت مى رسد..

اگر ببیند از خارش تن آزارى به او نرسید، از ناحیه خویشان و بستگان به او زحمت و آزارى نمى رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان.

در (سر زمین رویاها) آمده:

محلی از بدن شما می خارد : ترس و اضطراب شما نباید از عمق وجودتان باشد .

یک خارش خیلی شدید : ظهور غیره منتظره دوستان

بچه ها خودشان را می خارانند : جدائی از یک دوست توام با غمگینی

بر اثر خارش بدن شما زخم شده : زنها باعث دردسر شما خواهند شد .

دوستان از خارش رنج می برند : موقعیت فعلی شما بسیار لذتبخش است .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

هر کس در خواب ببیند که خود را میخاراند، از احوال خویشان و بستگان جویا میشود، به دیدار آنها میرود و به خاطر آنها خسته میشود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

خارش,خاریدن,گر,خناق,حکه,خارخار,خارشک,

  • سینا احمدی