تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب دوربین

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تلسکوپ در خواب ، نشانة راه یافتن موقعیتهای نامساعد در روابط عاشقانه است .

2ـ اگر خواب ببینید با تلسکوپ به ستاره ها می نگرید ، نشانة آن است که طی مسافرتهای خود لذت بسیاری کسب می کنید .

3ـ‌ دیدن تلسکوپ شکسته در خواب ، نشانة آن است که در روال عادی زندگی با مشکلی روبرو خواهید شد .

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب یک تلسکوپ : مشکلات خود را زیادی بزرگ جلوه می دهید .

شما در یک تلسکوپ نگاه می کنید : آینده تان را برای خود پیش گوئی خواهید کرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تلسکوپ,دوربین ,

  • سینا احمدی