تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب می شکند

لوک اویتنهاو می گوید :

شکستن: شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شکسته است ، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکستهایی خواهید خورد .

دیدن شکستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است .

3ـ شکستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت آن است که رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد .

در (سر زمین رویاها) آمده:

یک شئی شکستنی را می شکنید : امیدهای شما نقش برآب می شوند .

یک شئی شکستنی به شما اهدا می کنند : نتایج بسیار سودمند در کارها

اشیاءشکستنی شکسته به شما می دهند : ناکامی بزرگ

شیشةیک پنجره را می شکنید : خبرهای غم انگیز

اثاثیه را می شکنید : بدشانسی خطرناک

عینک می شکنید : یک شانس غیره منتظره

بشقاب می شکنید : یک شکست در کار

بطری می شکنید : سلامتی شما بخطر خواهد افتاد

اشیاءچوبی می شکند : شکست و ضررهای بسیاری را متحمل خواهید کرد .

استخوان بدن خودتان می شکند : ثروت

تکه چوبهای دراز را می شکنید : یک کار بزرگ در انتظار شماست .

--------------------------------------------------------------------------------

اگر به خواب بیند که اندامی از اندامهای او بشکست، دلیل زیان است به سبب خویشی که بدان اندام تعلق دارد.اگر بیند که چیزی از آلات مناهی بشکست، مانند چنگ و رباب، دلیل بود بر خیر.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

شکستن,شکسته,شکستنی,شکست,می شکند,

  • سینا احمدی