تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تندور

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تندر بر پنج وجه است.

اول: عذاب.

دوم: حکمت.

سوم: زحمت.

چهارم: هیبت وصولت.

پنجم: خشم پادشاه.

اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید.

اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه، ترس و بیم بود.

اگر بیند باران ژاله همی بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید.

اگر بیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود.

اگر بیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه ستمگر پدید آید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

غریدنِ رعدِ اندک و باریدنِ باران اندک، دلیل بر ترسِ کاری است از دعای زاهدان و صالحان.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانة آن است که شغل شما تهدید به شکست خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانة آن است که ناراحتی و اندوهی در پیش رو خواهید داشت .

3ـ اگر در خواب احساس کنید که صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانة آن است که به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد.

--------------------------------------------------------------------------------

به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تندر,رعد,آسمان غره,پخنو,غرش,غرشت,کنور,تندور ,

  • سینا احمدی