تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب رمیدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کنید از کسی متنفرید ، علامت آن است که اگر مراقب کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد . اما اگر نفرت شما بر اساس دلایلی نادرست باشد ، علامت آن است که دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت .

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما از چیزی متنفر هستید : زندگی شما بدون نگرانی مالی خواهد گذشت .

شما از دیگران متنفرید : شانس به کسی که دوستش دارید رو می آورد .

شما ازیک شخص بخصوص متنفر هستید : مشاجره با یک دوست قدیمی

شما از یکی از نزدیکانتان متنفر هستید :

مشاجره های خانوادگی .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تنفر,بیزاری ,نفرت ,کراهت ,بیزار ,اشمئزاز,انزجار,دلزدگی,رمیدن,منزجر ,کینه,

  • سینا احمدی