تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب سعال

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی به خواب دید که می سرفید، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سرفیدن درخواب بر پنج وجه است.

اول: سرفه تر.

دوم: سرفه خشک.

سوم: سرفه که بلغم بر آرد.

چهارم: سرفه که خون برآرد.

پنجم: سرفه که صفرا برآرد.

اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد، دلیل که نزد کسی شکایت نماید از بلائی و رنجی که به وی رسد، یا به سبب مال که از او ضایع شود.

اگر دید سرفه خشک داشت، دلیل که شکایتی کند که محال و بیهوده است.

اگر دید به وقت سرفیدن صفرا برآورد، دلیل که مردی بود بدخوی، که هر کس از وی شکایت نماید. اگر یدی پیش مهتری می سرفد، دلیل که شکایت خود نزد مهتری نماید.

اگر بیند آهسته می سرفید، دلیل که غمخوار دین است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید می سرفید، دلیل که کسی شکایت از وی بکند. اگر دید که او را سرفه می آمد، دلیل ناتوانی است.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید سرفه در گلوی او بماند، چنانکه نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او. اگر دیداو را سرفه پیدا شد، از جمله سرفه پیران، چنانکه بلغم می انداخت، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه جوانان پیدا گردید، همین تاویل دارد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

سرفه,سرف ,سعال,

  • سینا احمدی