تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب توتیا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند توتیا در زیر بغل داشت، از بهر دفع بوی ناخوش، دلیل که کاری کند که او را مدح و ثنا و نیکوئی گویند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

توتیا در خواب دیدن، مال است. اگر کسی توتیا در چشم کشید و مقصود از توتیا روشنائی چشم است، دلیل که صلاح دین جوید. اگر مقصود وی به خلاف این بود، دلیل که خود را به نفاق به دینداری بر مردم ظاهر کند تا او را ستایش کنند.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی بیند توتیا بدو دادند، دلیل که به قدر آن، وی را مال حاصل شود. اگر بیند توتیا را همی خورد، دلیل که مستمند و غمگین شود.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

سرمه,اکسید روی,سنگ سرمه,انابیبی ,توتیا,

  • سینا احمدی