تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب رعایت

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید که هنگام نماز به امر دیگری التفات نموده است، بر توجه به زینت دنیا و هوی وهوس و بی اعتنایی به آخرت دلالت دارد و ممکن است به دزد ی نیز، دلالت داشته باشد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

توجه,التفات,تدقیق,دقت,مبالات,مداقه,نگرش ,اعتنا,رعایت,عنایت,مراعات,ملاحظه,وقع ,

  • سینا احمدی