تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب مستغرق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

اول: مال بسیار.

دوم: بخت واقبال درکارها.

سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.

چهارم: منفعت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد، به فتنه یا آزمونی سخت دچار میشود یا مرتکب گناهی میگردد.

لوک اویتنهاو می گوید :

غرق شدن

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت

شاهد غرق شدن کسی بودن : سود

غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم

در آب غرق شدن : غم بزرگ

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن غرق دریا نعمت بود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب غرق شدن : هرچه که دارید از دست میدهید

نزدیکان شما غرق می شوند : یک مصیبت در پیش است .

شما را از غرق شدن نجات می دهند : یک دوست به شما کمک خواهد کرد

یک تاجر یا معامله گر خواب ببیند که غرق میشود : او ورشکست خواهد شد

دیگران غرق می شوند : شادی و موفقیت

شما را غرق می کنند : پول از دست می دهید

شما بچه ها یتان را غرق میکنید : یک سفر بسیار ناخوشایند در پیش دارید

زن یا شوهر غرق می شوند : یک افتضاح در پیش است .

دیگران را از غرق شدن نجات می دهید : یک دوست به یک مقام بالا دست می یابد .

بچه ها از غرق شدن نجات پیدا می کنند : آنها به مقام بالائی می رسند و خوشبخت خواهند شد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

غرق,خفه,غرقه,غریق,غوطه,فرورفته,مستغرق ,

  • سینا احمدی