تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب پوره

لیلا برایت می گوید:

دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ى آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانه آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت .

خواب یک یا چند پسر : خانواده بزرگتر میشود .

پسرها در حال نزاع : یک تصمیم بسیار عالی خواهید گرفت .

پسرها درحال پرش : پول

پسرها با یکدیگر مشت بازی می کنند : یک اتفاق ناگوار در پیش است .

شما یک پسر دارید : یک زن بزودی آبستن میشود

یک پسر بیمار می شود : موانع بر سر راهتان پدیدار می شود .

یک پسر را نجات می دهید : در اجتماع ترقی خواهید کرد .

یک پسر کشته می شود : یک مصیبت که باعث آن پدرو مادر می باشند .

یک پسر ناخوش و ناراحت : ناکامی و دردسر

یک پسر را به فرزندی قبول می کنید : فرزندان دیگر این ، پسر را دوست ندارند .

یک پسربچه : بزودی ازدواج می کنید .

یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند : کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .

یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند : کارهای شما بخوبی پیش می روند .

یک پسر بچه که در فروشگاه کار پیدا می کند : ناکامی

پسر شما راضی وسلامت است : آینده او روشن خواهد بود.

پسرشما ناراحت و مضطرب است : ناراحتی و ناکامی در خانواده .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

پسر,نرینه,پور,ابن,فرزند ,صبی,طفل,غلام ,پوره ,پُس ,ریکا,ریمن ,ولد,ابنم ,

  • سینا احمدی