تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ماهیجیر

آنلی بیتون می گوید:

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و کامیابی دست می یابید که تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید کرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است که در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عکس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ماهیگیر را می بینید : منتظر خبرهای بسیار خوش باشید .

شما ماهیگیر هستید : خوشبختی شما حتمی است

تعداد زیادی ماهیگیر : یک دوره بزرگ خوشبختی شما به همراهی یک ماهیگیر هستید : شانس

ماهیگیری در دریا : مراقب خیانت باشید .

ماهیگیری در رودخانه : 1- علامت از دست دادن یک دوست 2- ناکامی در عشق

با تور ماهی می گیرید : کار یا معاملاتی با یک زن باهوش انجام می دهید .

به دیگران می گوئید که به ماهیگیری بروند : پرگوئیهای بسیار درباره شما می شود .

دیگران به ماهیگیری می روند : نگرانیهای شما پایان می گیرد .

شما به ماهیگیری می روید : یک دوست را از دست می دهید .

با شخصی که بسیار دوست دارید ماهیگیری میکنید: دقایق پرارزش و پرلذتی را خواهید گذراند

با اعضاء خانواده ماهیگیری می کنید : مراقب باشید دیگران درباره شما صحبت می کنند .

دشمنان ماهیگیری می کنند : یک راز فاش میشود

با چوب خیزران ماهیگیری می کنید : تنهائی

در یک کانال ماهیگیری می کنید : نقشه های بزرگتان را عملی خواهید کرد.

در یک مرداب ماهیگیری می کنید : باید به خود و قضاوت خود اعتماد کنید .

از بالای یک صخره ماهیگیری می کنید : وقایع بسیار مهم و پرسود

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

ماهیگیر,ماهیگیری,صیاد,دامیار,سماک,عرکی,ماهیجیر,

  • سینا احمدی