تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تورماهیگیری

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت کسب لذات و منافع کم اهمیت اما فراوان است .

2ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانه هجوم ناامیدیهای رنج آور است .

لیلا برایت می گوید:

دیدن تور ماهیگرى در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب خشم و عصبانیت شما مى‏گردد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تورماهیگیری,

  • سینا احمدی