تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ملوث

در سر زمین رویاها آمده:

بر روی شما کثافت پرت میکنند: به شما حمله و توهین خواهد شد.

شما بر روی دیگران کثافت پرت میکنید : یک مصیبت در پیش است.

لباسهای شما کثیف است : خطر بیماری مسری.

در کثافت راه میروید : منزل خود را ترک خواهید کرد.

درون کثافت می افتید : کارهای شما رو به بهبودی خواهد رفت .

شما کثیف هستید : بیماری .

اشخاص دیگر کثیف هستند: یک بیماری در خانواده.

کثافت درون مسجد یا کلیسا: خداوند شما را تنبیه خواهد کرد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

کثیف,کثافت,آلوده,پلید,چرکآلود,چرکین,ریم آلود,لچر,ملوث,ناپاک,نجس ,

  • سینا احمدی