تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب فریه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می آورد و دل متهم بی گناه را می سوزاند. اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می یابید و به مجد و شرف می رسید اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده اید به شرافت او معترف خواهید شد. برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوبتر است.

لوک اویتنهاو می گوید :

تهمت زدن دعوا

به خود تهمت زدن : خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب شخصى به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشترى در انتخاب دوست انجام دهید. اگر دخترى خواب ببیند که با شخصى دعوا گرفته و به او تهمت مى‏زنند، به این معنا است که مورد فریب یکى از اطرافیان قرار مى‏گیرد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که شخصى به یک نفر دیگر تهمت مى‏زند، بیانگر آن است که براى مدتى زندگى ناآرامى خواهید داشت.

در سر زمین رویاها آمده:

شما به دیگران تهمت می زنید : دردسر و نگرانی

به اشخاص دیگر تهمت زده اند : بدشانسی در کار

یک زن و شوهر متقابلاً به یکدیگر تهمت می زنند : جدایی در پیش است .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تهمت,بدگمانی,افترا,گمان بد,اتهام,افترا,بهتان,دروغ,فریه,نمامی,انگ,بدنام,

  • سینا احمدی