تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب فشنگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. داشتن تیر مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است. اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت قرار می گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم. اگر مسافری یا غایبی داریم از او خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد. اگر تیری که به سوی ما انداخته شده آسیب رساند و در خواب دیدیم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت می شویم و کاری می کنیم که سر زبان ها می افتیم و پشت سر ما بد خواهند گفت. اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد. اگر دختر دم بختی تیر می افکند یا تیری به سوی او افکنده می شود نیکو است چون مورد توجه قرار می گیرد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید ، نشانه آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می کند ، نشانه آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت .

در سر زمین رویاها آمده:

یک تیر به شما می خورد : شخصی که ابداً انتظارش را نداشته اید باعث بدبختی شما می شود .

شما یک تیر می اندازید : ناکامی

تعداد بسیاری تیر : دوستان علیه شما کار می کنند.

یک تیر شکسته : ناکامی در کارها .

یک تیر را می شکنید : ناکامی در عشق

شما تیرتان را به هدف می زنید : به شانس خود اطمینان داشته باشید .

تیرتان خطا می رود : منتظر مشکلات باشید .

چشم یک گاو نر را با تیر می زنید: ثروت

یک تیر را گم می کنید : گرفتاریهای بسیاری به واسطه سهل انگاری گریبانگیر شما می شود .

شما تیر خورده اید : توجه بیشتری به کار دشمنانتان داشته باشید .

شما تیرهای فراوانی دارید : ضررمالی .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تیر,گلوله ,پیکان,خدنگ,سهم,ناوک ,فشنگ ,

  • سینا احمدی