تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تبرئه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ى آن است که از راه‏هاى غیرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معناى آن است که به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پیش رو دارید.

در سر زمین رویاها آمده:

دادگاه شما را تبرئه می کند : دشمنان شما به هدفشان نمی رسند .

شما تبرئه نشده اید : سعادت بزرگی نصیبتان میشود.

گناهکاران تبرئه شده اند : پستی و بلندیهای زندگی شما بسیار خواهند بود.

دیگران تبرئه شده اند : کارهای شما به موفقیت

می انجامد .

دیگران تبرئه نشده اند : بدشانسی و دردسر

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

ابراء,برائت,پاکی,رفع اتهام,پاک کردن,تبرئه,

  • سینا احمدی