تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تیروکمان

آنلی بیتون می گوید:

خواب تیر و کمان ، نشانه آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .

2ـ خواب رها کردن تیر از کمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در کار و زندگی است .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

کمان,وتر,گوژ,کمانه,قوس,شیز,تیروکمان,

  • سینا احمدی