تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب تئاتر

لیلا برایت می گوید:

دیدن تئاتر در خواب، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر خواب بینید که در تئاترى حضور دارید، یعنى در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانه آن است که از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید خود یکی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانه آن است که از تفریحی کوتاه مدت لذت خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیک تماشا می کنید ، نشانه آن است که در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانه نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .

4ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانه آن است که بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .

5ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری کف بزنید ، نشانه آن است که وظیفه خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید کرد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانه آن است که به کار پرخطری دست خواهید زد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب (تاتر) : نتایج بسیار خوب در کارها

شما تنها به تاتر می روید : یک دوست جدید و جالب پیدا می کنید .

به اتفاق فامیل تاتر تماشا می کنید : اشخاصی که شما به آنها اعتماد دارید به شما خیانت می کنند .

بچه ها را به تاتر می برید : بسیار محتاط باشید، وقتی که درباره نقشه هایتان صحبت می کنید .

با دوست مورد علاقه تان به تاتر می روید : همه چیز به طور عالی پیش خواهد رفت .

به اتفاق یک عده اشخاص دیگر به تاتر می روید : ضرر مالی

شما تاتر بازی می کنید : دوستان حسود به دور شما می آیند .

یک تاتر آتش می گیرد : بدبختی و مصیبت بزرگ.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

تماشاخانه,نمایشخانه ,تاتر,تیاتر,تآتر,تئاتر,

  • سینا احمدی