تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ثبوت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید کسی نام شما را در دفتر ثبت می کند ، نشانه آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند .

2ـ اگر خواب ببینید جایی با اسم جعلی ثبت نام می کنید ، نشانه آن است که مرتکب گناهی خواهید شد که برایتان ناراحتی فکری زیادی به همراه خواهد آورد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

ثبت,مندرج ,مرقوم,ضبط,درج,کتابت,نگارش,ثبوت ,

  • سینا احمدی