تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب ملک

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ثروت و مکنت در خواب، بر زن بینندهی خواب یا اعمال نیکش دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که ثروتمند شده است، به مقدار اندک، قناعت میکند، زیرا ثروتمندی در اصل آن است که انسان به مقدار اندک قانع باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد گذشت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در سایه ثروت و آسایشی واقعی به سر می برد ، علامت آن است که در زندگی آینده نیز به جستجوی لذتهای حقیقی و قابل اطمینان خواهد رقت .

3ـ اگر خواب ببینید ثروتی به دست آورده اید ، نشانه آن است که در اثر تلاش و دقت بسیار در کارها ، مقام برجسته ای به دست می آورید .

4ـ اگر خواب ببینید مالک ثروت هنگفتی هستید ، علامت آن است که با قوت قلب و اراده ای قوی با مشکلات زندگی روبرو می شوید .

5ـ اگر ثروتمندان را به خواب ببینید ، علامت آن است که دوستان ، هنگام تنگدستی به شما یاری می رسانند .

6ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند گفتگو می کند ، علامت آن است که با کسی تشریک مساعی می کند که قادر است او را برای رسیدن به آرزوهایش کمک و راهنمایی کند .

در سر زمین رویاها آمده:

افراد مجرد خواب ثروت ببینند : آنها با اشخاص فقیر ازدواج می کنند .

ثروتمندان خواب ثروت ببینند : بیماری

فقرا خواب ثروت ببینند : آنها پول هنگفتی بدست می آورند .

خواب ببینید که ثروتمند هستید : ناکامی درعشق .

به شما یک ارث بزرگ می رسد : 1- دردسر و ضررمالی 2-مشاجره بزرگ درفامیل

فامیلهای نزدیک شما ثروتمند هستند : وقایع مهم و خوشحال کننده

همراه شما ثروتمند است : شانس و سعادت

دوستان ثروتمند دارید : آنها سعی دارند شما را خراب کنند .

یکی از بستگان ثروتش را به شما می دهد : موفقیت در هر کاری که به آن دست بزنید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

ثروت,مال,دارایی,تمکن,تمول,دولت,غنا,مکنت,ملک,منال,نعمت,نوا,هستی,دارائی ,ثراء,توانگری ,ذروت ,

  • سینا احمدی