تعبیر خواب جامع

نگارش 95
معنی خواب خروس

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که او را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

اگر بیند کسی به او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد.

معبران در مورد این خواب گویند:

بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خروس در خواب، به خطیب تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که خروسی را سر میبُرد، به ندای مؤذّن جواب نمیدهد. اگر کسی در خواب ببیند که تبدیل به خروس شد، مؤذن خواهد شد. همچنین خروس در خواب، به مردی با جرأت و خوشصدا تعبیر میشود. دیدن جنگ خروسها، به تفرقه و درگیری بین مسلمانان تعبیر میشود.

لوک اویتنهاو می گوید :

خروس

دیدنش : به شما شک خواهند کرد

شنیدن آوای خروس : دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند

گرفتنش : پیروزی و موفقیت

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

2ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

3ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانواده خود را ترک می گویید .

4ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب خروس : 1- شروع یک ماجرا 2- تکبر

صدای خروس را می شنوید : شانس بزرگ

جنگ خروس : آشوب و ناکامی بزرگ

یک خروس را می کشید : دچار مصیبت می شوید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

خروس,

  • سینا احمدی